Thứ Năm, 8 tháng 3, 2018

Tam hợp - Tam tai - Tam sát


Tam hợp - Tam tai - Tam sát

Cách ghi nhớ vị trí Tam tai - Tam sát trong phong thủy:
Trước hết ta xem bảng tính sau:

TAM HỢP CỤC
TAM TAI
TAM SÁT
Dần - Ngọ - Tuất
Thân - Dậu - Tuất
Hợi - Tý - Sửu
Tị - Dậu -  Sửu
Hợi - Tý   - Sửu
Dần - Mão - Thìn
Hợi - Mão - Mùi
Tỵ - Ngọ - Mùi
Thân - Dậu - Tuất
Thân - Tý - Thìn
Dần - Mão - Thìn
Tỵ - Ngọ - Mùi

Nguyên lý của Tam tai - Tam sát dựa trên tam hợp cục của vòng Trường sinh để tính ra thời kỳ bất lợi mà thôi.
Xét trường hợp tam hợp cục Dần - Ngọ - Tuất:
Đây là tam hợp Hỏa cục: ta có vòng Trường sinh theo hình dưới đây:
  

Tam hợp cục Hỏa cục


Ta thấy Tam tai rơi vào các năm Thân - Dậu - Tuất thuộc các vị trí của Bệnh - Tử - Mộ.
Các vị trí: Tuyệt, Thai, Dưỡng là năm phạm Tam sát.
Các trường hợp khác cũng tương tự vậy.

 
Tam hợp cục Kim cục

 
Tam hợp cục Mộc cục

 
Tam hợp cục Thủy cục

Ninh Bình, 8/3/2018